Skip to content Skip to footer

Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1. Regulamin Darowizn określa zasady przekazywania darowizn na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Betlejem” w Krakowie (ul. Wodna 16, 30-556 Kraków) za pośrednictwem Serwisu (newbetlejem.com/pl), w tym przy pośrednictwie operatora płatności Przelewy24 – firmy PayPro S.A., Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

1.2 Pod pojęciem operatora płatności Przelewy24 należy rozumieć: PayPro S.A., Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

1.3 Niniejszy Regulamin Darowizn jest dostępny pod adresem https://newbetlejem.com/regulamin.

1.4 Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu Darowizn.

1.5 Pod pojęciem „Darowizny” rozumie się przekazane na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Betlejem” w Krakowie środków pieniężnych.

2. Zasady przekazywania darowizn

2.1 Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna (dalej jako: „Darczyńcy”).

2.2 Przekazanie Darowizny jest równoznaczne z zawarciem umowy darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

2.3 Przekazanie darowizny może nastąpić w drodze przelewu bankowego na dane udostępnione na stronie internetowej Serwisu (https://www.newbetlejem.com/pl) lub za pośrednictwem usług oferowanych przez operatora płatności Przelewy24. Za bezpieczeństwo transakcji (darowizn) przekazywanych za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24 odpowiedzialna jest PayPro S.A. Szczegóły dotyczące funkcjonowania usług operatora płatności Przelewy24 dostępne są pod adresem: https://www.przelewy24.pl

2.4 Przekazane darowizny przeznaczane są wyłącznie na działania związane z celami statutowymi Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Betlejem” w Krakowie.

2.5 Operator płatności Przelewy24 umożliwia przekazywanie darowizn za pośrednictwem prowadzonego przez PayPro S.A. serwisu Przelewy24. Skorzystanie z usług operatora płatności Przelewy24 następuje po przekierowaniu do serwisu prowadzonego przez Przelewy24.

3. Ochrona danych osobowych

3.1 Zasady przetwarzania danych osobowych przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betlejem” w Krakowie zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://newbetlejem.com/polityka-prywatnosci.

4. Postępowanie reklamacyjne

4.1 Każdy Darczyńca może zgłosić reklamację w zakresie funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w zakresie przekazywania darowizn.

4.2 Reklamację należy zgłosić na adres email: biuro@betlejem.krakow.pl, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja” oraz podając powód i ewentualnie szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betlejem” w Krakowie ma prawo do zmiany Regulaminu Darowizn w dowolnym momencie. Zmiana wchodzi w życie w dniu jej opublikowania.

5.2 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu Darowizn okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień.

5.3 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.